BezpieczeństwoBudowawszystkie

IBWR Bezpieczeństwo Na Budowie

IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

 IBWR to jeden z najważniejszych dokumentów na budowie w zakresie bezpieczeństwa!

  1. Co to jest IBWR?

IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót ma na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych. Zawiera również sposoby postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń (o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), czyli jest uszczegółowieniem planu BIOZ.

 

IBWR powinno się sporządzić przed rozpoczęciem prac budowlanych, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Często się zdarza, że IBWR jest pobrana z internetu, a zakres prowadzonych i opisanych robót mija się z rzeczywistością. Zawarte w takim dokumencie zapisy są trudne lub niemożliwe do spełnienia, co może doprowadzić do wypadku przy pracy i mieć konsekwencje prawne.

 

Nie dopełniając obowiązków konsekwencje poniesie kierownik robót lub osoba kierująca pracownikami (pracodawca, mistrz lub brygadzista), które wynikają z:

Art. 220§ 1 kodeksu karnego – niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 283 Odpowiedzialność z zakresu bhp § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

  1. Kto i kiedy ma sporządzić IBWR?

Obowiązek sporządzenia IBWR, spoczywa na wykonawcy de facto na kierowniku robót lub pracodawcy. Jednak wykonanie tego zadania może powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

 

Obowiązek sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

 

Instrukcje podwykonawców nie mogą mieć charakteru dokumentu „uniwersalnego” (tworzonego np. metodą „kopiuj – wklej”). Podwykonawcy powinni dostosowywać je do zadań wykonywanych na konkretnym placu budowy (w związku z obowiązującym planem BIOZ).

 

  1. Z czego się składa IBWR?

Instrukcja ta powinna zawierać następujące dane dotyczące:

  • realizowanej inwestycji,
  • wykonawcy i generalnego wykonawcy,
  • wykonywanych prac (okres i miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres i kolejność wykonywania),
  • pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),
  • sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),
  • substancji i materiałów niebezpiecznych.

 

Należy przy tym pamiętać, że IBWR powinna być napisana jak najprościej i zawierać tylko niezbędne informacje. Tak by nie wprowadzała zamętu na placu budowy, a zabezpieczała go oraz pracowników wykonujących pracę w jak najwyższym stopniu.

 

  1. Kiedy należy aktualizować IBWR.

Sporządzony dokument powinien być aktualizowany przy każdej zmianie warunków panujących na placu budowy czy przy zmianie zakresu prac czy technologii. Jest to niezbędne z uwagi na różne wymagania stawiane przy innym zakresie robót. Brak aktualizacji dokumentu może prowadzić do nie właściwego zabezpieczenia miejsca wykonywania pracy i tym samym sprowadzić zagrożenie na pracowników.

 

Podsumowując!

Jeśli będziesz prowadzić prace budowlane i musisz sporządzić Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót, a nie jesteś do końca przekonany, że zrobisz to właściwie, to skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w opracowaniu prawidłowej Instrukcji, zgodnie z zapisami zawartymi w planie BIOZ obowiązującym na Twojej budowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *